சுகமான தோல்வி



தோற்பது சுகம்

என் இனிய தந்தையின்

வாதத்தில்



தோற்பது சுகம்

என் இனிய தாயின்

கண்டிப்பில்



தோற்பது சுகம்

என் இனிய ஆசானின்

அறிவில்



தோற்பது சுகம்

என் இனிய நண்பனின்

விவாதத்தில்



தோற்பது சுகம்

என் இனிய மனைவியின்

ஊடலில்



தோற்பது சுகம்

என் இனிய மழலையின்

விளையாட்டில்