சுகமான தோல்விதோற்பது சுகம்

என் இனிய தந்தையின்

வாதத்தில்தோற்பது சுகம்

என் இனிய தாயின்

கண்டிப்பில்தோற்பது சுகம்

என் இனிய ஆசானின்

அறிவில்தோற்பது சுகம்

என் இனிய நண்பனின்

விவாதத்தில்தோற்பது சுகம்

என் இனிய மனைவியின்

ஊடலில்தோற்பது சுகம்

என் இனிய மழலையின்

விளையாட்டில்